مباحث مقررات ملی ساختمان و نشریات

تعداد بازدید:۱۹۷۷

خانــــــــــــــه عمــــــران  

مقررات ملی ساختمان نشریات
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 1390 نشریه 55 کارهای عمومی ساختمان چ83
مبحث اول ویرایش 92 نشریه 139 آیین نامه بارگذاری پل چ79
مبحث دوم ویرایش 84 نشریه289 راهنمای محاسبه ی تعدیل آحاد بها
مبحث سوم ویرایش95 نشریه 324 ضوابط طراحی با اتصالات خورجینی
مبحث چهارم ویرایش96 نشریه 543 طراحی واجرای سقف تیرچه بلوک چاپ90
مبحث پنجم ویرایش 96 روش ملی طرح مخلوط بتن چاپ88
مبحث ششم ویرایش 98   دستورالعمل گودبرداری ساختمان سال92
مبحث هفتم ویرایش 1400 دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود(نشریه 360 تجدیدنظر اول) 1392
مبحث هشتم ویرایش98 مجموعه نقشه های تیپ تابلیه پل نشریه 102-آبان 66 پارت اول                       مجموعه نقشه های تیپ تابلیه پل نشریه 102-آبان 66 پارت دوم
مبحث نهم ویرایش 99 مجموعه نقشه های تیپ اجرایی آبروها تا دهانه 8متر-نشریه 83- آبان 65
مبحث دهم ویرایش 92  
مبحث یازدهم ویرایش 92 اصلاحیه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 92
مبحث دوازده ویرایش 92 اصلاحیه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش پنجم 99
مبحث سیزدهم ویرایش 95  اصلاحیه استاندارد2800 ویرایش چهارم
مبحث چهاردهم 96
مبحث پانزدهم ویرایش 92
مبحث شانزدهم ویرایش 96
مبحث هفدهم ویرایش1401
مبحث هجدهم ویرایش 96
مبحث نوزدهم ویرایش 99 مبحث نوزدهم ویرایش 89
مبحث بیستم ویرایش 96
مبحث بیستم ویکم ویرایش 95
مبحث بیستم ودوم ویرایش 92
آیین نامه 2800 ویرایش چهارم
راهنمای قالب بندی ساختمان های بتن آرمه 82

خانــــــــــــــه عمران

آخرین ویرایش۲۲ فروردین ۱۴۰۳