فیلم های آموزشی

تعداد بازدید:۲۳۹۶

 

 

فیلم های آموزشی نرم افزار تکسا

دانلود

حجم شرح ردیف

دریافت فایل

- فیلم آموزشی برآورد قیمت پروژه 1

دریافت فایل

- فیلم آموزشی برآورد قیمت با احتساب تعدیل 2

دریافت فایل

-  MSPفیلم آموزشی برآورد پروژه به تفکیک فعالیتها-زمان بندی و انتقال به 3

دریافت فایل

- فیلم آموزشی برآورد قیمت با روش پروژه مادر 4

دریافت فایل

- فیلم آموزشی برآورد قیمت به صورت سرجمع 5

دریافت فایل

- فیلم آموزشی تهیه صورت وضعیت 6

دریافت فایل

- فیلم آموزشی صورت وضعیت با روش پروژه مادر 7

دریافت فایل

- فیلم آموزشی محاسبه تعدیل از مقطع فصول 8

دریافت فایل

- فیلم آموزشی رسیدگی به صورت وضعیت 9

دریافت فایل

- فیلم آموزشی ارائه پیشنهاد قیمت و آنالیز 10

دریافت فایل

- فیلم آموزشی پیشنهاد قیمت با روش پروژه مادر 11

دریافت فایل

- فیلم آموزشی درخت پروژه ها 12

دریافت فایل

- فیلم آموزشی امکانات داخل پروژه نرم افزار تکسا 13

فیلم های آموزشی نرم افزار بی هرز

دانلود

حجم شرح ردیف

دریافت فایل

28.78MB فیلم آموزشی نرم افزار بی هرز 1

فیلم های آموزشی مبنا

دانلود

حجم شرح ردیف

دریافت فایل

25.48MB فیلم آموزشی حق الزحمه مهندسی آب 1

دریافت فایل

25.16MB فیلم آموزشی حق الزحمه نظارت کارگاهی 2

دریافت فایل

27.37MB فیلم آموزشی حق الزحمه نظارت عالیه ساختمان 3

دریافت فایل

15.65MB فیلم آموزشی حق الزحمه خدمات نقشه برداری 4

دریافت فایل

31.52MB فیلم آموزشی حق الزحمه مطالعات راه و عالیه پل و تونل 5

دریافت فایل

16.06MB فیلم آموزشی حق الزحمه تونل راه و راه آهن 6

دریافت فایل

7MB فیلم آموزشی فرم  زمان بندی  7

دریافت فایل

8.42MB فیلم آموزشی فرم محاسبه تضمین 8

دریافت فایل

14MB فیلم آموزشی فرم تهیه اسناد مناقصه 9

دریافت فایل

10.56MB فیلم آموزشی  فرم دیتایل های تیپ 10

دریافت فایل

3.54MB فیلم آموزشی  فرم مسافت ها 11

دریافت فایل

12.57MB فیلم آموزشی فرم ضریب تعدیل 12

دریافت فایل

13.49MB فیلم آموزشی کار با فرم فهرست بهای پایه 13

دریافت فایل

16.06MB فیلم آموزشی کار با فرم آنالیز بها 14

دریافت فایل

10.12MB فیلم آموزشی پیمانکاران و مشاوران 15

دریافت فایل

16.99MB فیلم آموزشی معرفی نشریات 16

دریافت فایل

19.09MB فیلم آموزشی معرفی بخشنامه ها 17

دریافت فایل

7.99MB فیلم آموزشی معرفی قراردادها 18

دریافت فایل

19.34MB فیلم آموزشی دامنه قیمت پیشنهادی 19

فیلم های آموزشی نرم افزار تراز

دریافت فایل

86.33MB فیلم آموزشی تراز در یک نگاه 1

دریافت فایل

19.80MB فیلم آموزشی شروع کار با سیستم مالی 2

دریافت فایل

15.09MB فیلم آموزشی تعریف کاربران و تعیین دستیابی آنها 3

دریافت فایل

17.22MB فیلم آموزشی پیاده سازی انبار در مالی 4

دریافت فایل

16.09MB فیلم آموزشی صدور اسناد پایان و شروع سال مالی 5

دریافت فایل

23.05MB فیلم آموزشی دموی سیستم مالی پیمانکاری 6

 

خانه عمــــــــــــــــران گرگان

01732235103

آخرین ویرایش۱۵ شهریور ۱۴۰۰