مطالب مرتبط با کلید واژه

نظارت اجرا


مجموعه تست مبحث ۹ ویرایش ۹۹ عمران

این مجموعه تست، شامل 215 تست از مبحث 9 ویرایش 99با پاسخنامه تشریحی می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی طرح شده است. ویژگی برتر مجموعه ...

مجموعه تست مبحث ۵ ویرایش ۹۶

این مجموعه تست، شامل 206 تست از مبحث 5 با پاسخنامه می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی، طرح شده است. هزینه مجموعه 15000 تومان می ...

مجموعه تست مبحث ۶ وآیین نامه ۲۸۰۰

این مجموعه تست، شامل 187 تست از مبحث 6 ویرایش 98 و آیین نامه 2800 با پاسخنامه تشریحی می باشد. بدلیل آنکه تستهای مبحث ششم و آیین نامه 2800 در آزمون با هم می آید، برای تسلط بیشتر ، سوالات ...

مجموعه تست مبحث ۱۰ (عمران) ویرایش ۱۴۰۱

این مجموعه تست، شامل 296 تست از مبحث 10 با پاسخنامه تشریحی می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی، طرح شده است.این مجموعه شامل تستهای ...

مجموعه تست مبحث ۱۴ ویرایش ۹۶

این مجموعه تست، شامل 275 تست از مبحث 14 با پاسخنامه تشریحی می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی طرح شده است.(حدود 200 تست تالیفی ...

مجموعه تست مبحث ۱۶ ویرایش ۹۶

این مجموعه تست، شامل دو مجموعه ی 130+118تست (مجموعا بیش از 248 تست) از مبحث 16 ویرایش 96 با پاسخنامه می باشد. مجموعه 130 تستی اکثرا شامل سوالات ادوار گذشته آزمونهای نظام مهندسی می باشد. مجموعه 118 تستی نیز ...

مجموعه تست مبحث ۱۷ (لوله کشی گاز طبیعی) - ویراش ۱۴۰۱

این مجموعه تست، شامل 128 تست از مبحث 17 با پاسخنامه تشریحی می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی طرح شده است. هزینه مجموعه تست 35000 ...

مجموعه تست مبحث ۱۸ ویرایش ۹۶

این مجموعه تست، شامل 100 تست از مبحث 18با پاسخنامه تشریحی می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی، طرح شده است. هزینه مجموعه 18000 تومان می ...

مجموعه تست مبحث ۲۰ ویرایش ۹۶

این مجموعه تست، شامل 84 تست از مبحث 20 با پاسخنامه می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی، طرح شده است.(شامل 32 تست از دوره ...

مجموعه تست پیوست ۶ آیین نامه ۲۸۰۰

این مجموعه تست، شامل 43 تست از پیوست 6 آیین نامه 2800 با پاسخنامه می باشد.   سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی، طرح شده است. هزینه 12000 ...

مجموعه تست از شرایط عمومی پیمان

مجموعه تست، شامل 93 تست از نشریه شرایط عمومی پیمان با پاسخنامه می باشد. این مجموعه تست علاوه برا آزمون نظام مهندسی ، برای آزمون کارشناسی رسمی نیز قابل استفاده است. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع ...

مجموعه تست مبحث ۱۳ ویرایش ۹۵

این مجموعه تست، شامل 108 تست از مبحث 13 با پاسخنامه می باشد. سعی شده است سوالات از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی طرح شده است. هزینه مجموعه  17000 تومان می باشد. برای ...

مجموعه تست مبحث ۴ ویرایش ۹۶

این مجموعه تست، شامل 196 تست از مبحث 4 با پاسخنامه تشریحی می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی نیز طرح شده است. ویژگی ...

محموعه تست مبحث ششم ویرایش ۹۸

این مجموعه تست، شامل 92 تست از مبحث 6 ویرایش 98 با پاسخنامه تشریحی می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی طرح شده است. وجه تمایز ...

مجموعه تست مبحث ۱۱ ویرایش ۱۴۰۰

این مجموعه، شامل 106 تست از مبحث 11 ویرایش 1400 (طرح و اجرای صنعتی ساختمان) با پاسخنامه تشریحی می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود. براساس نگرش سالهای اخیر آزمون از نظر پیچیدگی، ...