مطالب مرتبط با کلید واژه

تست تالیفی


مجموعه تست مبحث ۱۸ ویرایش ۹۶

این مجموعه تست، شامل 100 تست از مبحث 18با پاسخنامه تشریحی می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی، طرح شده است. هزینه مجموعه 18000 تومان می ...

مجموعه تست مبحث ۲۰ ویرایش ۹۶

این مجموعه تست، شامل 84 تست از مبحث 20 با پاسخنامه می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی، طرح شده است.(شامل 32 تست از دوره ...

مجموعه تست مبحث ۴ ویرایش ۹۶

این مجموعه تست، شامل 196 تست از مبحث 4 با پاسخنامه تشریحی می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود و براساس نگرش سالهای اخیر آزمون، تستهای تالیفی نیز طرح شده است. ویژگی ...

مجموعه تست مبحث ۷ ویرایش ۱۴۰۰

این مجموعه، شامل 127 تست از مبحث 7ویرایش 1400 (ژئوتکنیک و مهندسی پی) با پاسخنامه تشریحی می باشد. سعی شده است سوالات تالیفی از قسمتهای مختلف کتاب جمع آوری شود. براساس نگرش سالهای اخیر آزمون از نظر پیچیدگی، تستهای تالیفی، ...